Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

 • Party-Box.nl
  1. Het vennootschap onder firma Party-Box.nl gevestigd te Amsterdam aan de Nieuwe Hemweg 4C, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder dossiernummer 55088856.
 • Wederpartij
  1. Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n),  rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die optreedt als huurder of opdrachtgever van Party-Box.nl dan wel in enige andere relatie tot Party-Box.nl staat.
 • Huurder
  1. Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die losse apparatuur/goederen (zonder personeel) van Party-Box.nl huurt.
 • Opdrachtgever
  1. Een (rechts)persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n) die Party-Box.heeft gevraagd op te treden als verhuurder of verzorger van complete audiovisuele producties.
 • Ondergeschikten
  1. Alle medewerkers van Party-Box.nl welke niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn.

 

Artikel 2. Toepassing

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedragingen (waaronder offertes, prijsopgaven, opties, overeenkomsten, diensten en activiteiten) van Party-Box.nl.
 • Opdrachtgever verklaart bij het akkoord geven per mail of post op de bevestiging van zijn/haar telefonische boeking, dan wel online boeking, de algemene voorwaarden te aanvaarden.
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Party-Box.nl. Dergelijke afwijkingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende gedraging van Party-Box.nl en gelden derhalve niet voor eventueel toekomstige gedragingen van Party-Box.nl.
 • Deze algemene voorwaarden prevaleren, behoudens schriftelijke afspraken, onder alle omstandigheden boven eventuele voorwaarden van de wederpartij.

 

Artikel 3. Overeenkomst

 • Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat zowel Party-Box.nl als de wederpartij of huurder een schriftelijke bevestiging (per mail of per brief) van de overeenkomst heeft ontvangen alsmede een geldige offerte of prijsopgave, dan wel op de datum waarop Party-Box.nl bij uit hoofde van verhuurde goederen ter beschikking heeft gesteld en feitelijk aan haar leveringsverplichting heeft voldaan.
 • Een overeenkomst en/of een wijziging in een overeenkomst bindt Party-Box.nl slechts voor zover deze schriftelijk is aanvaard of bevestigd.
 • Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten binden Party-Box.nl niet.

 

Artikel 4. Prijzen en offertes

 • Alle aanbiedingen (informatie, prijsopgaven, offertes) gedaan door of namens Party-Box.nl, zijn vrijblijvend zowel wat betreft de opgegeven prijzen als wat betreft de leverings- of uitvoeringsmogelijkheid, behoudens schriftelijke offertes voorzien van een geldigheidsduur.
 • Prijswijzigingen zijn onder alle omstandigheden voorbehouden. Indien een overeenkomst reeds is gesloten, mag de prijsverhoging slechts gebaseerd zijn op een kostprijsverhogende factor die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst.
 • Party-Box.nl heeft het recht om meerwerk of wijzigingen in de overeengekomen verhuur bij de wederpartij in rekening te brengen. Voor minder werk gelden de regels met betrekking tot annulering (zie artikel 6).
 • Tenzij anders vermeld zijn prijzen en offertes altijd inclusief 21% BTW.

 

Artikel 5. Annulering

 • Annuleringen dienen te worden gedaan per e-mail of per post. De wederpartij is dan wel een vergoeding verschuldigd aan Party-Box.nl:
  1. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang 50% van de hoofdsom
  2. Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang 75% van de hoofdsom
  3. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% van de hoofdsom
 • Deze kosten zijn vanaf het moment van annulering met onmiddellijke ingang opeisbaar
 • Alle externe kosten worden altijd voor 100% doorbelast aan de wederpartij

 

 

Artikel 6. Betaling

 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen alle betalingen door de wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek of schuldvergelijking contant of per bank te zijn voldaan aan Party-Box.nl.
 • In gevallen waarin Party-Box.nl optreedt als verhuurder, wordt door de wederpartij, zijnde de huurder, de huurprijs vooraf voldaan.
 • Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Zonder enige vorm van ingebrekestelling is de wederpartij dan naast de hoofdsom aan Party-Box.nl verschuldigd:
 • een rente van 2% per maand over de hoofdsom;
 • alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • Door Party-Box.nl ontvangen betalingen worden in eerste instantie aangewend voor de (buitengerechtelijke) kosten ter incasso en rente en vervolgens steeds verrekend met de oudste openstaande factuur.
 • Indien faillissement of surséance van betaling van de wederpartij is aangevraagd dan wel in geval van liquidatie worden de verplichtingen van de wederpartij direct opeisbaar.
 • Indien de wederpartij m.b.t (een deel) van zijn betalingen achter is, wordt het geheel van het aan Party-Box.nl verschuldigde terstond opeisbaar, dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet vervallen zijn.
 • Party-Box.nl is gerechtigd om altijd, op elk moment en zonder opgave van redenen van de opdrachtgever een borgsom, vooruitbetaling of een zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

 

Artikel 7. Verhuurvoorwaarden

 • Genoemde prijzen zijn per stuk per 24 uur, af magazijn en exclusief transport, verzekeringen en personeel, tenzij anders vermeld.
 • De huurder zal de gehuurde apparatuur/goederen alleen gebruiken waarvoor het bestemd is en er als een goed huisvader voor zorgen.
 • De wijze van gebruik en opstelling van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade ontstaan door beschadiging/diefstal/vermissing of onjuist gebruik van de apparatuur/goederen.
 • Het is de huurder niet toegestaan zonder toestemming van Party-Box.nl veranderingen of reparaties aan de apparatuur/goederen te (laten) verrichten. Eventuele schade die hieruit tijdens of na de huurperiode ontstaat komt voor rekening van de huurder.
 • De huurder draagt zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur/goederen.
 • De gehuurde goederen worden nimmer eigendom van de huurder. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde apparatuur/goederen aan een ander op welke wijze dan ook over te dragen of met een (beperkt) recht te bezwaren.
 • De huurder garandeert dat de gehuurde apparatuur/goederen op de afgesproken tijd en op de afgesproken plaats worden geretourneerd. Niet op tijd of niet op de juiste locatie geretourneerde apparatuur/goederen worden geacht te zijn verhuurd aan de huurder voor een periode van steeds 1 dag tegen 200% van de normale dagprijs. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van de werkelijke schade die Party-Box.nl lijdt door het niet tijdig retourneren
 • De huurder machtigt Party-Box.nl om alle apparatuur/goederen die niet tijdig zijn ingeleverd op welke locatie dan ook terug te halen. De kosten hiervan komen voor de huurder.
 • Indien na teruggave van de gehuurde apparatuur deze niet direct gecontroleerd wordt op defecten, zal Party-Box.nl dit alsnog binnen 48 uur controleren en eventueel geconstateerde defecten doorberekenen aan de huurder.
 • Onderverhuur is niet toegestaan.
 • Voor het gebruik van een stroomvoorziening anders dan een netspanning van 230 V om de gehuurde apparatuur van stroom te voorzien is een uitdrukkelijke toestemming van Party-Box.nl vereist.
 • Bij afhalen is legitimatie in de vorm van een geldig identiteitsbewijs en verificatie van het woonadres in de vorm van een recent bankafschrift of post van de belastingdienst verplicht.

 

Artikel 8. Bezorg- en Opzetservice

 • In de opdrachtbevestiging worden de overeengekomen tijden vastgelegd.
 • Party-Box.nl streeft ernaar zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen tijden te houden maar behoudt het recht om af te wijken van deze tijden.
 • Overschrijding van de overeengekomen tijd door Party-Box.nl ontslaat de wederpartij niet van diens verplichtingen.
 • Onder werkplek wordt verstaan: de plaats waar Party-Box.nl feitelijk haar werkzaamheden verricht.
 • Opdrachtgever draagt zorg voor een voldoende en deugdelijke stroomvoorziening op een afstand van maximaal 10 meter van de werkplek. Schade ontstaan door een niet deugdelijke stroomvoorziening komt nimmer voor rekening van Party-Box.nl.
 • De werkplek dient gelijkvloers te zijn en dient tot een afstand van 50 meter bereikbaar te zijn met een transportbus, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Opdrachtgever dient rekening te houden met op- en afbouwtijden. Opdrachtgever stelt Party-Box.nl minimaal 1 uur in de gelegenheid om apparatuur op en af te bouwen.
 • Indien opdrachtgever niet voldoet aan één of meerdere van de in dit artikel genoemde verplichtingen, is Party-Box.nl gerechtigd om haar diensten te weigeren en/of haar werkzaamheden te staken, waarbij de betalingsverplichting voor Opdrachtgever in stand blijft.
 • Party-box.nl is te nimmer verantwoordelijk voor het correct functioneren van apparatuur niet afkomstig van Party-box.nl zelf. Deze voorwaarde houdt stand wanneer de apparatuur door party-box.nl wordt aangesloten.

 

Artikel 9. Reclames

 • Reële klachten zullen altijd reëel worden opgelost, met dien verstande dat een schadevergoeding nooit het bedrag uit de overeenkomst kan overtreffen.
 • Reclamering over onze producten en/of diensten dient te geschieden middels aangetekend schrijven binnen 30 dagen na het verrichten van de dienst. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 • Party-Box.nl is slechts aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook, indien en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld door Party-Box.nl en/of haar leidinggevenden.
 • Party-Box.nl sluit haar aansprakelijkheid voor alle vormen van indirecte-, bedrijfs- en gevolgschade uit en in geen geval zal de aansprakelijkheid van Party-Box.nl verder gaan dan het opnieuw ter beschikking stellen van apparatuur en eventueel bedienend personeel. Party-Box.nl is niet aansprakelijk voor enige schade aan of zoekraken van de verhuurde apparatuur in de overeengekomen huurperiode, deze komt geheel ten laste van de opdrachtgever, opdrachtgever is dus aansprakelijk voor schade aan apparatuur.
 • Party-Box.nl verstrekt slechts vrijblijvende adviezen. Party-Box.nl is nimmer aansprakelijk voor de inhoud en/of de gevolgen van door haar verstrekte adviezen, behoudens opzet of grove schuld door Party-Box.nl of een van haar leidinggevenden.
 • Party-Box.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gedragingen van door haar ingeschakelde derden, danwel hun personeel of toeleveranciers.
 • Op voornoemde beperkingen kunnen ook personeelsleden en toeleveranciers van Party-Box.nl een beroep doen.
 • Indien rechtens een minder vergaande beperking zou zijn toegestaan dan hiervoor is opgenomen, geldt deze minder vergaande beperking.

 

Artikel 11. Overmacht

 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
 1. oElke van de wil van Party-Box.nl onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder valt in ieder geval het in gebreke blijven van leveranciers van Party-Box.nl, transportmoeilijkheden, oorlogen, opstanden, brand, inbraak en andere ernstige storingen bij Party-Box.nl.
 • In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van Party-Box.nl opgeschort. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 30 dagen, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Party-Box.nl voor het intreden van de overmachtsituatie reeds aan een deel van haar verplichtingen heeft voldaan, of indien Party-Box.nl door de overmachtsituatie slechts aan een deel van haar verplichtingen kan voldoen is de wederpartij verplicht om het bedrag evenredig aan dit deel te voldoen.

 

 

Artikel 12. Schadevergoeding.

 • Iedere schade aangebracht aan instrumenten, geluidsapparatuur, vervoermiddelen, crew en
 • toebehoren van Party-Box.nl zowel in eigendom als ingehuurd, veroorzaakt door opdrachtgever en/of het aanwezige publiek, wordt door de opdrachtgever volledig vergoed tegen taxatiewaarde vastgesteld door een erkend taxateur met aantoonbare expertise op het gebied van instrumenten en geluidsapparatuur.
 • Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht en de taxatiewaarde is vastgesteld. Party-Box.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever/huurder, diens personeel, relaties of bezoekers veroorzaakt is. Dit geldt ook ten aanzien van eventuele schade die de opdrachtgever/huurder lijdt doordat de gehuurde apparatuur uitvalt of niet deugdelijk werkt, indien Party-Box.nl geen verwijt kan worden gemaakt voor het niet goed functioneren van de gehuurde apparatuur.

 

 

Artikel 13. Ontbinding en opschorting

 • Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan een of meer verplichtingen uit de met Party-Box.nl gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet of indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance, liquidatie, stillegging en/of bedrijfsovername van de wederpartij door derden is Party-Box.nl gerechtigd om zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd op te schorten, dan wel geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Party-Box.nl tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de aan Party-Box.nl toekomende rechten waaronder het recht op vergoeding van de hierdoor geleden schade.

 

Artikel 14. Geschillen

 • Op alle betrekkingen tussen Party-Box.nl en een wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Party-Box.nl en een wederpartij worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Party-Box.nl een andere rechter aanwijst.

 

Artikel 15. Schendbaarheid

 • Elke bepaling in deze algemene voorwaarden dient afzonderlijk te worden geïnterpreteerd. Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden door de rechter nietig worden verklaard dan wel worden vernietigd laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor zover een bepaling niet van toepassing zou zijn, zullen partijen in het licht van de overige artikelen een nieuwe bepaling opstellen, die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 16. Buma

 • De BUMA rechten komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 17. Geldigheid op elektronische wijze gesloten overeenkomst

 • Party-Box.nl en opdrachtgever erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid en het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Privacyverklaring (AVG)

Party-Box.nl, gevestigd te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor specifieke vragen en/of opmerkingen ten aanzien hiervan kan contact via email worden opgenomen met info@party-box.nl.


Contactgegevens:

Party-Box.nl

Nieuwe Hemweg 4C
1013BG Amsterdam


KvK: 55088856

BTW: NL851561056B01


W: http://party-box.nl

E: info@party-box.nl

T: +31 20 2612580


Persoonsgegevens die wij verwerken

Party-Box.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • KvK nummer
 • BTW nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@party-box.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Party-Box.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Party-Box.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Party-Box.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

Geautomatiseerde besluitvorming

Party-Box.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Party-Box.nl) tussen zit. Party-Box.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:


 • Rentman: Verhuursoftware
 • Antagonist: Webhosting
 • Exact Online: Boekhouding
 • Google en G Suite: Mailing, Agenda, Cloudopslag en Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Party-Box.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke fiscale bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Party-Box.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Party-Box.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Party-Box.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Party-Box.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@party-box.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Party-Box.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Party-Box.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@party-box.nl.

Maatwerk

De technische productie van een evenement kan flink wat met zich meebrengen. Ben je er niet zeker van of je overal rekening mee hebt gehouden, of weet u niet eens waar te beginnen? Geen probleem! Wij denken op alle vlakken graag mee en vertalen graag je creatieve idee naar een technische uitvoering.

Alles met een * is verplicht.

Project / Evenement

Type *

Periode

van:
tot:

Locatie

Waarmee kunnen we je helpen? *

Aantal personen

Omschrijving Evenement

Logistiek


Contact

Bedrijf

Naam *

Telefoon *

E-mail *

Adres

Hoe heeft u ons gevonden? *

Anders, namelijk


Overige opmerkingen

Overige opmerkingen